hypotes
Allmänt, ”möjligt svar på en fråga”, prövbart antagande. Av ett grekiskt ord som betyder förutsättning.

Vid statistisk hypotesprövning är en hypotes, något förenklat, ett antagande om en parameter hos en population eller en fördelning, t.ex. dess medelvärde. En hypotes kan också bl.a. gälla skillnader mellan populationer eller fördelningar.
    Man skiljer mellan nollhypotes och alternativ hypotes (också kallad mothypotes). Ordet alternativ kommer av ett latinskt ord som betyder omväxlande.
 
Ex: Antag försöket att kasta ett mynt och att intresset gäller utfallet Krona. En naturlig nollhypotes för sannolikheten för detta utfall är P(Krona) = 1/2. Möjliga alternativa hypoteser är bl.a. P(Krona) > 1/2, P(Krona) < 1/2 och P(Krona) ¹ 1/2. Anm: P är den första bokstaven i det franska ordet probabilité, sannolikhet. I stället för P ser man ofta Pr eller p. Tecknen >, < och ¹ läses ”är större  än”, ”är mindre än” respektive ”är inte lika med” eller ”är skilt från”.

Som symboler används vanligen H0 (h noll) för nollhypotes och H1 (h ett) eller Ha (h a) för alternativ hypotes (mothypotes).

Ex: I exemplet ovan kan nollhypotesen skrivas H0: P(Krona) = 1/2 och de tre alternativa hypoteserna H1: P(Krona) > 1/2, H1: P(Krona) < 1/2 respektive H1: P(Krona) ¹ 1/2.

Åter