skensamband
Ett inte helt väldefinierat begrepp för ett samband mellan två variabler där siffervärdet på sambandsmåttet är skilt från 0, men där inget ”riktigt samband” mellan variablerna finns eller där man kan förledas att dra naiva eller felaktiga slutsatser om sambandet. Andra uttryck är nonsenssamband, nonsenskorrelation, falsk korrelation och missvisande samband. Se också confounding.

Ex: Ett klassiskt exempel är det positiva siffersamband man tidigare fann i norra Tyskland mellan antal storkar och antal födda barn.

Anm: I engelsk litteratur finns begreppen illusory correlation, nonsense correlation och spurious correlation. De definieras olika av olika författare.

Åter