koordinatsystem (tvådimensionellt)
Två talaxlar (tallinjer) som skär varandra i sina nollpunkter och som i det vanligaste fallet är vinkelräta mot varandra; skärningspunkten kallas origo [ori´go]. Axlarna kallas vanligen x-axel och y-axel, men också namnen första och andra axel används. x-axeln är positiv till höger om origo och negativ till vänster. y-axeln är positiv ovanför origo och negativ nedanför. Se också kvadrant. Ordet origo kommer av ett latinskt ord som betyder uppkomma, börja.
    För varje punkt på en talaxel finns ett tal som kallas koordinat. Talet kallas x-koordinat eller första koordinat om punkten finns på x-axeln och y-koordinat eller andra koordinat om punkten finns på y-axeln. Äldre ord är abskissa respektive ordinata.

Med hjälp av koordinaterna kan läget för varje punkt i ett koordinatsystem bestämmas.

Ex: Punkten P1 har en x-koordinat och en y-koordinat. Man får x-koordinaten genom att från punkten tänka sig en hjälplinje lodrätt ned till x-axeln, där man avläser talet 3. Detta tal är x-koordinaten för punkten. På motsvarande sätt får man y-koordinaten 2. Man skriver (3, 2) eller (3; 2), dvs. med ett semikolon (;) mellan talen. Båda skrivsätten läses ”punkten tre två”.

Ex: Punkten P2 har x-koordinaten –1,5 och y-koordinaten 3,5. Man skriver (–1,5, 3,5) eller (–1,5; 3,5).

Åter