Liten ordbok i matematik

Hjärnan ännu i mig vrides.
När jag tänker på Euklides
Och på de trianglarna
ABC och CDA.
Svetten ur min panna gnides
Värre än på Golgata.

Carl Michael Bellman

Liten ordbok i matematik täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1.
    Ordboken är skriven av Olle Vejde och Göran Roth. Göran är lärare i matematik med stor erfarenhet från grundskola, gymnasium och komvux. Olle är fackboksförfattare och medlem av Sveriges Författarförbund.

Ordboken innehåller ca 500 uppslagsord – från abskissa till överslagsräkning. Samtliga ord finns tillgängliga på denna hemsida. Du är välkommen att använda dem; se nedan. Hör gärna av dig om du har synpunkter på valet av ord eller på hur de definieras.

A  B  C  D  E  G  H  I ,J  K  L  M  N  O  P  R  S  V  X–Ö 

Om du kommit till ett ord och därifrån vill återvända till denna huvudsida kan du antingen klicka på ordet Åter i ordrutan eller på Bakåt (Back) i webbläsarens huvud. 

Skulle du vilja köpa ordboken vänder du dig till Olle Vejde Förlag, Milsbo 214, 781 94 Borlänge; 070-5435506   e-post: olle.vejde@swipnet.se. Pris 130 kr plus frakt och moms.

Åter till sidan för Olle Vejde Förlag.

A
abskissa
absolutbelopp
absolut frekvens
addera
addition
additionstecken
algebra
algoritm
allmänt bråk
alternatvinklar
andra axel
andragradsekvation
andra koordinat
approximativt värde
arabiska siffor
area
areadiagram
areal
areaenhet
areaskala
aritmetik
aritmetisk talföljd
aritmetiskt tmedelvärde
associativa lagen
avrundning
avrundningsfel
avrundningssiffra
axel
axiom
     Åter topp
B
bas
baskant
basyta
begränsningsyta
beroende variabel
biljon
binom
binära tal, binära talsystemet
bisektris
blandad form
blandat tal
bredd i rektangel
brutet tal
bryta ut
bråk
bråkdel
bråkform
bråkstreck
bågmått
bågvinkel
     Åter topp
C
centi
centralmått, -värde
cirkel
cirkelbåge
cirkeldiagram
cirkelns area
cirkelns kvadratur
cirkelns omkrets
cirkelområde
cirkelsegment
cirkelsektor
cirkulär
cylinder
     Åter topp
D
deci
decimal
decimalbråk
decimalform
decimalkomma
decimalsystem
decimaltal
decimaltecken
decimal-
utveckling

definitionsmängd
delare till, delbar(t)
delbarhetsregler
delmängd
diagonal
diagram
diameter
differens
dignitet
dimension
diskontinuerlig
diskret

distributiva lagen
dividend
dividera
division
divisionstecken
divisionsupp-
ställningar

divisor
dubbelbråk
dubbelrot

     Åter topp
E
e
egentligt bråk
"egyptisk triangel"
ekvation
ekvationens grad
ekvationssystem
ekvivalenspilen Û
element
ellips
empirisk
enhet
enhetsbyte
enhetscirkel
enhetskvadrat
enhetssträcka
enhetssystem
Eratosthenes såll
eukklidisk geometri
exakt
exponent

     Åter topp
F
faktor
faktorisera
fakultet
fel
formel
frekvens
frekvensfördelning
fullkomliga tal
funktion
funktionskurva
funktionsvärde
fyrhörning
fördelning
förenkla
förkorta bråk
förlänga bråk
första axel
förstagradsekvation
första koordinat
försök
förändringsfaktor
     Åter topp
G
genom
gemensam nämnare
genomsnittsmått
geometri
geometriska
    grundbegrepp

geometrisk talföljd
giga
grad
graf
grundenhet
grundpotensform
gå genom
gå (jämnt) upp i
gångertecken
gällande siffra

     Åter topp
 
h
halvcirkel
hekto
heltal
heltalsdel
histogram
HL
hypotenusa
händelse
härledd enhet
högra ledet
höja
höjd
hörn

 

     Åter topp

I, J
icke-euklidisk
geometri
index
inskriven cirkel
inskriven
    månghörning
intervall
inverterat tal
irrationella tal
jämna tal


     Åter topp
K
kant
katet
kilo
klass, klassbredd,
klassgräns, klassmitt

klassindelning
klassisk sannolik-
    hetsdefintion

klot, klotyta
koefficient
kommutativa lagen
komplementvinklar
kon
koncentrisk
kongruens,
kongruent

konjugatregeln
konsekutiva tal
konstant
kontinuerlig
koordinat
koordinatsystem
korda
korrelation
kropp
kub
kubik
kubikrot
kumulerad frekvens
kurva
kvadrant
kvadrat
kvadratområde
kvadratrot
kvadrattal
kvadrera
kvadrerings-
    reglerna

kvot


     Åter topp   
L
led
liggande stolen
likbelägna vinklar
likbent triangel
likformighet
likhetstecken
liknämniga bråk
liksidig triangel
linje
linjediagram
linjens ekvation
linjens riktnings-
    koefficient

linjär funktion
listform
lägesmått
längdenhet
längd i rektangel
längdskala
lösa en ekvation
lösning
     Åter topp
M
magisk kvadrat
mantelyta
medelpunkt
medelpunktsvinkel
medeltal
medelvärde
median
mega
MGN
mikro
miljard
miljon
milli
minnessiffra
minsta gemensamma
    nämnaren

minustecken
mittpunktsnormal
motsatta tal
motstående hörn
motstående sida
motstående vinkel
multipel
multiplicera
multiplikation
multiplikations-
    principen

multiplikations-
    tecken

månghörning
månghörnings-
    område

mängd
mängddiagram
mängdklammer
mängdläran
mätetal
mätfel
mätvärde

     Åter topp   
N
nano
naturliga tal
negativa tal
negativ axel
negativ exponent
noggrannhet
noll
normal
normalfördelning
numerisk
nämnare
närmevärde
    
     Åter topp   
O
obekant, obekanta
oberoende händelser
oberoende variabel
observation
obundet, slump-
    mässigt urval

oegentligt bråk
olikhet
olikhetstecken
omkrets
område
omskriven cirkel
omskriven
    månghörning

omöjlig händelse
ordinata
OSU
origo
oändlighet
oändlighetstecken
    
     Åter topp   
P
parallella linjer
parallellepiped
parallellogram
parallelltransversal
parallelltrapets
parentes
perfekta tal
periferi
periferivinkel
periodisk decimal-
    utveckling

pi (p)
plan
plant område
platsvärde
plustecken
polygon
polynom
population
positionssystem
positiva tal
positiv axel
potens
potenslagar
precision
prefix
primfaktorer
primtal
prioriteringsregler
prisma
procent
procentenhet
procentform
procenttal
procentuell
    förändring

produkt
promille
proportionalitet
proportionalitets-
    konstant

proportionell(t) mot
pröva en lösning
    till en ekvation

punkt
punktdiagram
pyramid
Pythagoras sats


 

     Åter topp   

R
radian
radie, r
rand
randvinkel
rationella tal
reducera
reella tal
reguladetri
rektangel
rektangelområde
rektangeltal
relativ frekvens
relativt fel
rest
riktningskoefficient
romb
rombområde
romerska tal
rot till ekvation
roten ur tal
rotlagar
rottecken
rum, rymd
rymdgeometri
rymdområde
räknesätten
räta linjens ekvation
rätblock
rät linje
rät vinkel
rätvinklig triangel
rötter
    
     Åter topp   
S
sampel
sannolikhet
sannolikhets-
    fördelning

satisfiera
sats
segment
sekant
sektor (cirkelsektor)
serie
sfär
sida
sidokant
sidovinklar
sidoyta
siffersumma
siffror
signifikant siffra
skala
skärningspunkt
slumpmässigt försök
slumpmässigt urval
sluten kurva
sort
spets
spetsig vinkel
spridningsmått
stambråk
standardavvikelse
stapeldiagram
statistik
statistiskt material
stereometri
stickprov
"stolen"
stolpdiagram
storhet
storhetsvärde
stråle
sträcka
stå mot
subtrahera
subtraktion
subtraktionstecken
summatecken
supplementvinklar
säker händelse
sänka
sätta in i uttryck


    
    
      Åter topp   
T
tal
talaxel, tallinje
talföljd
tal i blandad form
tal i bråkform
tal i decimalform
tal i grundpotensform
tal i potensform
tal i tiopotensform
tallinje
talpar
talsystem
tangent, tangerings-
punkt

teckenregler
teorem
tera
term
tillväxtfaktor
tiopotens
tiopotensform
tiosystemet
transversal
trapets
trappan
tredje rot
triangel
triangelområde
triangeltal
trigonometri
triljon
trubbig vinkel
tvåsystemet
typvärde
täljare

        
     Åter topp   
U
udda tal
uppdela i faktorer
uppdela i primfaktorer
upphöjt till
urval
utelämnat tal
utelämnat tecken
utfall, utfallsrum
utsaga
utvecklad form     Åter topp   
V
variabel
variabelterm
variabelvärden
variationsbredd
variationsmått
variationsvidd
varv
vertikalvinklar
vinkel
vinkelben
vinkelrät mot
vinkelspets
vinkelsumma
VL
volym
volymdiagram
volymenhet
volymskala
vänstra ledet
värdesiffra
värdemängd
värdetabell


    
     Åter topp   
X–Ö
x-axel
x-koordinat
y-axel
y-koordinat
yta
yttervinkel
äkta delmängd
ändringsfaktor
 
överslagsräkning
öppen klass

     Åter topp