fel av typ I [typ ett]
Vid statistisk hypotesprövning, det fel som innebär att man förkastar nollhypotesen om den är sann.  Sannolikheten (risken) att förkasta nollhypotesen om den är sann är lika med testets signifikansnivå. Risken betecknas ofta a (alfa). Signifikansnivån kan uttryckas i procent eller som ett (sannolikhets)tal mellan 0 och 1. Exempelvis kan man då tala om nivån 5 procent eller nivån 0,05. Jämför fel av typ II (fel av typ två).

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter