signifikans, signifikansnivå
Om nollhypotesen förkastas i samband med statistisk hypotesprövning säger man att resultatet är (statistiskt) signifikant eller att (statistisk) signifikans föreligger. Två andra uttryck för sådan prövning är signifikansprövning och signifikanstest. Se också statistisk hypotesprövning. Ordet signifikans med adjektivet signifikant kommer av ett latinskt ord som betyder beteckna, betyda. Adjektivet kan vardagligt översättas med betydelsefull.

Signifikansnivå är sannolikheten att vid en prövning förkasta nollhypotesen om den är sann. Nivån betecknas ofta med den grekiska bokstaven a (alfa), därav alternativa uttryck som a-nivå, alfanivå, a-risk och alfarisk. Också ordet risknivå förekommer. Se också fel av typ I.
    Tre vanliga signifikansnivåer är 0,05, 0,01 och 0,001 eller, som man ofta skriver, 5 %, 1 % och 0,1 %.

Åter