Ordbok i statistik

Ord i rättan tid äro såsom gyllene äpplen uti silverskålar.
Ordspråksboken 25:11

Ordbok i statistik är ett uppslagsverk på 352 sidor med cirka 1 300 uppslagsord beskrivna på ett enkelt språk (så långt det nu går!) och försedd med ett stort antal konkreta och förhoppningsvis klargörande exempel.

Drygt 300 av orden, vanligen i förkortad form, finns nu utlagda på nätet; se listan nedan.. Välkommen till dem! Hör gärna av dig om du har synpunkter på valet av ord eller hur de definieras.

A  B  C  D  E  G  H  I ,J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X–Ö

Om du kommit till ett ord och därifrån vill återvända till denna huvudsida kan du antingen klicka på ordet Åter i ordrutan eller på Bakåt (Back) i webbläsarens huvud.

Ordbok i statistik är skriven av Olle Vejde och Eva Leander. Eva har varit biträdande professor i statistik vid Linköpings universitet och Olle är fackboksförfattare och medlem av Sveriges Författarförbund.

Ordboken, med alla de cirka 1 300 uppslagsorden, kan köpas från Olle Vejde Förlag, Milsbo 214, 781 94 Borlänge; 070-5435506, olle.vejde@swipnet.se. Pris 150 kr plus frakt och moms.

Tre andra statistikböcker på förlaget är:

 • Hur man räknar statistik
 • Ministatistik. Eller att inte låta sig luras
 • Nyfiken på: Icke-parametiriska metoder

  Information om dessa tre böcker finns på hemsidan för Olle Vejde Förlag.

  Till sidan för Olle Vejde Förlag.

 • A

  absolutbelopp
  absolut frekvens
  absolut nollpunkt
  acceptansområde
  aggregering

  algoritm
  allokering
  alternativ hypotes
  ANOVA
  anpassad normal-
  fördelning

  aritmetiskt medelvärde
   
  association
  attribut
  axiom

   


  Åter topp

  B

  bakgrundsvariabel
  basår
  bedömningsurval
  bekvämlighetsurval

  beroende
  beroende variabel
  beroende variabler
  betingad frekvens
  betingad fördelning
  betingad sannolikhet
  bias
  binomialfördelning
  blindförsök
  bortfall
  boxplot

  Åter topp
  C

  centrala gränsvärdessatsen

  centralmått
  chi-två-test
  confounding
  cykel


  Åter topp
  D

  datatyper
  deciler
  degrees of freedom
  determinationskoefficent

  df
  dikotom
  diskontinuerlig
  diskret
  diskret variabel
  diskriminantanalys
  dubbelsidig hypotes-
  prövning,

  dubbelsidigt test
  dummyvariabel


  Åter top
  E

  ekologiskt samband
  element
  elementarhändelse

  elementarsannolikhet
  ensidig hypotesprövning
  estimat
  estimation
  estimator
  estimera
  explorativ undersökning


  Åter topp
  F

  faktoranalys
  fel
  fel av typ I
  fel av typ II
  felmarginal
  F-fördelning
  f-koefficient
  filterfråga
  F-kvot

  fraktiler
  frekvens
  frekvensfunktion
  frekvensfördelning
  frekvenspolygon
  frihetsgrader
  F-test
  fördelning
  fördelningsfri metod
  fördelningsfunktion
  förkastelseområde
  förklarande variabel
  förklaringsgrad
  förklaringsvariabel
  första kvartil
  försök
  förväntad frekvens
  förväntan
  förväntat värde
  Åter topp
  G

  genomsnittlig avvikelse
  genomsnittsmått

  glidande medelvärden
  goodness of fit
  gynnsamt utfall
  Åter topp
  H

  histogram
  hypotes

  hypotesprövning
  händelse
  Åter topp
  I, J

  cke-parametrisk metod
  indexreglering
  individbortfall

  inferens
  interaktion
  internt bortfall
  intervalldata
  intervintervallestimat
  intervallestimation
  intervallgräns
  intervallskala  Åter topp
  K

  klass
  klassificering,
  klassifikation

  klassindelning
  kluster
  klusteranalys
  klusterurval
  kombination
  kombinatorik
  komplementhändelse

  konfidensgrad
  konfidensgräns
  konfidensintervall
  konfidenskoefficient
  konfidensnivå
  kontinuerlig
  kontinuerlig variabel
  korrelation
  korrelationskoefficient
  kritiskt område
  kritiskt värde
  kumulerad frekvens
  kurtosis
  kvalitativ variabel
  kvantitativ variabel
  kvartilavstånd
  kvartilavvikelse
  kvartiler
  kvotdata
  kvotskala
  kvoturval
  känsliga frågor

   

  Åter topp

  L

  likformig fördelning
  linjediagram

  linjärt samband
  longitudinell undersökning
  lådagram
  lägesmått
  Åter topp
  M

  marginalfrekvens
  marginalfördelning
  massignifikans

  matchning
  medelfel
  medeltal
  medelvärde
  median
  minsta-kvadrat -metoden
  mothypotes
  målpopulation
  möjliga utfall


  Åter topp
  N

  nollhypotes
  nominaldata

  nominalskala
  nonsenskorrelation
  normalapproximation
  normalfördelning
  normnerad variabel
  närmevärde  Åter topp
  O

  oberoende
  oberoende variabel
  oberoende variabler
  obundet slump-
  mässigt urval

  observation
  oddskvot
  omöjlig händelse
  operationalisera
  ordinaldata
  ordinalskala
  orsakssamband
  OSU
  otrolig händelse

   

   


  Åter topp

  P

  panelstudie
  panelundersökning

  parameter
  parametrisk metod,
  parametriskt test

  Pearsons korrelations-
  koefficient

  permutation

  percentiler
  placebo, placeboeffekt
  plottning
  Poisson-fördelning
  population
  praktisk signifikans
  primärdata
  produktmoment-
  korrelations-

  koefficient
  prospektiv undersökning
  punktdiagram
  punktestimat
  punktestimation
  punktestimator
  P-värdesmetoden,
  P-värde
  §Åter topp

  R

  ram, ramförteckning
  rampopulation
  randomisering
  rangkorrelations-
  koefficient

  regressionsanalys
  regressionsekvation
  regressionskoefficient
  regressionskurva
  regressionslinje
  relativ frekvens
  reliabilitet
  residual
  retrospektiv undersökning
  risknivå
  run

   


  Åter topp

  S

  sampel
  sampling
  samplingfördelning
  sannolikhet
  sannolikhetsfördelning
  sannolikhetsurval
  sekundärdata
  signifikans, signifikant
  signifikansgräns
  signifikansnivå
  signifikanspröva
  signifikansprövning
  signifikanstest
  simple random sample
  skensamband
  slumpmässigt fel
  slumpmässigt försök

  slumpmässigt urval
  slumpvariabel
  sned fördelning
  snöbollsurval
  Spearmans rang-
  korrelations-
  koefficient

  spridningsmått
  stam-blad-diagram
  standardavvikelse
  standardiserad normal-
  fördelning

  standardpoäng
  stapeldiagram
  statistisk felmarginal
  statistisk hypotesprövning
  statistisk inferens
  statistisk signifikans
  statistiskt säkerställd
  stokastisk variabel
  stolpdiagram
  stratifierat urval
  styrka
  summapolygon
  survey
  symmetrisk fördelning
  systematiskt fel
  systematiskt urval
  säker händelse

   

   

   

   


  Åter topp

  T

  tailoring
  testvariabel

  t-fördelning
  t-test
  tillåtet område
  trappstegsdiagram,
  trappstegskurva
  tredje kvartil
  tvåsidig hypotesprövning
  typvärde
  täckningsfel
  Åter topp
  U

  unbiased
  undersökningsenhet
  undertäckning

  undre kvartil
  urval
  urvalsdimensionering
  urvalsenhet
  urvalsfel
  urvalsram
  urvalsundersökning
  uteliggare
  utfall, utfallsrum


  Åter topp

  V

  validitet
  variabel
  variabeltransformation
  variabelvärde

  varians
  variansanalys
  variationsbredd
  variationskoefficient
  variationsmått
  variationsområde
  volymdiagram
  väntevärde
  väntevärdesriktig,
  väntevärdesrätt
  väntevärdesriktig estimator


  Åter topp

  X–Ö

  z-poäng
  z-test

  z-värde

  återläggning
  övertäckning
  övre kvartil


  Åter topp